X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Ekonomik Durum

Bartın'da Ekonomik yapıyı belirleyen ana unsurlar Madencilik, Sanayi, Tarım, Ticaret, Turizm ve Ormancılıktır. Ayrıca; el işlemeleri, tel kırma, dokumacılık, ağaç oymacılığı ( çekicilik ), gemi yapımcılığı, taş sac yapımı, günümüzden gelen belli başlı el sanatlarıdır.

Temel Geçim Kaynakları

İlimizin iç ve dış ticaretinin başlıca konusunu tarım ve sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır ve yulaf, elma, armut, ayva, muşmula, kiraz, erik ceviz, kestane, fındık, şeftali, kızılcık, çilek, kivi, dut, sanayi bitkilerinden; ayçiçeği, soğan, sarımsak, patates ile nohut, fasulye, bakla ve bezelye gibi baklagillerdir. Hayvancılık düşük kapasitelidir. Su ürünleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir.

İlimizdeki sanayi tesisleri toprak, plastik, mobilya, makine, konfeksiyon, gıda (konserve, süt ve süt ürünleri, helva, doğal kaynak suyu, defne yaprağı ve çam fıstığı) ve madencilik ve tekstil - konfeksiyon sanayi ağırlıklıdır.

2020 yılı itibariyle Bartın ili ihracat rakamlar 25.705.790 dolar ve ithalat ise 4.593.148 dolardır.

2020 yılı itbiariyle Bartın limanı ihracat 211.281.987 dolar ve ithalat 267.890.179 dolardır.

Sanayi 
İlimizde sanayi siciline kayıtlı işyeri sayısı 189’dur. 31.12.2020 tarihi itibariyle 10.175 kişi istihdam edilmektedir. Sektörler itibariyle, sanayi tesislerine bakıldığında en fazla istihdam tekstil ve konfeksiyon sektöründe olup, toplam istihdamın yaklaşık %41,5’i bu sektör tek başına karşılamaktadır. Diğer yandan ilimizde yeni yeni yatırımlara imkân vermek bakımından, altyapısı hazır sanayi parsellerinin üretimine ağırlık verilmektedir. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, merkez ilçe sınırları içerisinde 4.000 dekarlık bir alan II. O.S.B. alanı olarak öngörülmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi

Bartın Merkez Organize Sanayi alanı 96 hektardır. 77,1 hektar ilave genişleme alanı ile ilgili kamulaştırma çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Bölgede halen 30 adet sanayi parseli mevcut olup, 26 sanayi parselinde üretim yapılmaktadır. 2020 yılı itibariyle 30 parsel üzerinde 26 sanayi işletmesi faaliyetini sürdürmekte ve buna mukabil toplam 4.819 kişi istihdam edilmektedir. İlave OSB alanı çalışmalar devam etmekle birlikte Kamulaştırma çalışmalarının %98 tamamlanmıştır. Tevsii-2 alan ile ilgili olarak parselasyon planı ve altyapı projelerinin hazırlanmasına başlanmıştır.

TARIM

İlimizin 668.369 dekar tarım arazisi mevcuttur. Bu arazinin 198.600 dekarı sulamaya elverişlidir. Ancak hali hazırda sulamaya elverişli alanın 86.180 dekarı halk sulaması şeklinde yapılmaktadır. Devletçe sulanan işletme halinde tesis bulunmamaktadır.

Su Kaynakları

Bartın Irmağı, Koca Çayı, Kocanaz Çayı, Ulus Çayı, Kozlu Çayı, Kapısuyu Deresi,Tekkeönü deresi,Ova çayı, İnönü Deresi ve  Kışla Deresi dir.

İlde Tarımı Etkileyen Faktörler

Coğrafi Özellikler: Bartın ili genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu durum makineli tarım yapılmasını engellediği için özellikle tarla tarımını olumsuz yönde etkilemektedir.

Tarım Arazilerinin Küçük ve Parçalı Olması: İlin coğrafi yapısının özellikleri nedeniyle küçük, parçalı, dağınık ve sınırlı olan tarım alanları tarımsal üretimi etkilemektedir.

Maden İşçiliğine Bağımlılık: İlimizde maden işçiliği yıllardır belli başlı istihdam alanı ve gelir kaynağı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Maden işçiliği ve buradan elde edilen gelir yeterli görülmüş ve ekonomik anlamda tarım yapma düşüncesi yerine aile gereksinimine yönelik tarım benimsenmiştir.

Bir Çok Ailede Aylık Sabit Gelir Olması: Hemen hemen her aile içinde madende çalışan bir işçi veya emeklisi ya da yurt dışında çalışan bir birey bulunmaktadır. Bu kanallardan aileye maddi gelir sağlanmaktadır. Bu durumda tarımı olumsuz etkileyen faktörlerden biridir.

Göç Olgusu: Yaşanan iç göçe bağlı olarak önümüze çıkan en temel sorun tarımsal üretimdeki genç nüfusun yetersizliğidir. Buna bağlı olarak kırsal nüfus her geçen gün yaşlanmaktadır. Emek yoğun olarak gerçekleştirilen birçok tarımsal aktivitede işletme kapasiteleri düşmektedir.

Ayrıca birlikte çalışma kültürünün azlığı ve girişimcilik ruhunun zayıf olması tarımsal üretimi ve sonraki pazarlama aşamasını olumsuz etkilemektedir.

Tarım Arazisinin Dağılımı

İlimizde bitkisel üretim alanında yetiştiriciliği yapılan ana üretim unsurları olarak fındık, çilek, yem bitkileri, hububat, sebze ve meyve olmak üzere toplam 668.304 dekar ekim alanı bulunmaktadır.

Bitkisel Üretim

Bitkisel üretim yapan işletmelerin büyük bir kısmı küçük aile işletmeleridir. İlimizin temel karakteristik ürünleri arasında silajlık mısır, yonca, fiğ, meyvecilik, fındık, kivi, ahududu, böğürtlen, örtüaltı ve açıkta yazlık-kışlık sebze üretimi yer almaktadır.

İlde Yapılan Örtü Altı/Sera Sebzeciliği

Birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayarak küçük alanların değerlendirilmesine olanak veren örtüaltı yetiştiriciliği, aynı zamanda yıl içerisinde düzenli bir işgücü kullanımı sağlaması nedeniyle de ilimizdeki en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi haline gelmiştir.

Tarım Alanında Kooperatif Çalışmaları

İlimizde hali hazırda 36 adet Tarımsal Kalkınma, 4 adet Su Ürünleri olmak üzere toplam 40 adet Tarımsal Amaçlı Kooperatif faaliyetine devam etmektedir.

HAYVANCILIK

Bartın’da hayvansal üretim çoğunlukla küçük aile işletmeciliğine dayalı gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda uygulanan projeler ile il genelindeki saf kültür ırkı hayvan sayısı hayvan varlığı içerisinde % 52’ye, kültür melezi ırkı hayvan sayısı da % 40’a ulaşmıştır.

Hayvan Varlığı

İlimizde 61.753 adet büyükbaş, 6.666 adet küçükbaş, 1.160.415 adet kanatlı, 32.641 adet arılı kovan mevcuttur.

İlimizde Kanatlı Hayvan İşletmeciliği

İl genelinde faaliyet gösteren; 8 adedi yumurta işletmesi (8 kümes halinde), 21 adedi etlik tavuk 1 adedi etlik kaz ve 1 adedi bıldırcın işletmesi (23 kümes) olmak üzere toplam 31 işletmede 42 adet kümes mevcuttur.

MADENCİLİK

Bartın ili, Anadolu Yarımadası’nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz coğrafi bölgesinde yer alır. MTA’nın ve Üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre; Taş kömürü başta olmak üzere bazı endüstriyel hammadde yatak ve oluşumları ortaya çıkarılmıştır.

Bartın İlinde en önemli madencilik faaliyetleri, bir kamu kurumu olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM) tarafından yapılmaktadır. Amasra Havzasında yaklaşık 621 milyon ton taşkömürü rezervi bulunmaktadır. ATİM, Bartın İli içindeki 49,5 km2 lik alanın, 7,6 km2 lik Amasra–A Sahası’nda üretim ve hazırlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bartın İlinde Özel Sektör Madenciliği

Amasra Kömür Havzasının Amasra–B olarak adlandırılan bölümü rödovans karşılığı işletilmek üzere 2005 yılında özel sektöre ihale edilmiştir. İhaleyi kazanan HEMA Endüstri Firması 20 yılda 56 milyon ton kömür çıkarmayı ve rödovans bedelini ödemeyi taahhüt ederek 2006 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Firma sahanın muhtelif yerlerinde 3 adet kuyu açmış olup yer altı galeri açma çalışmalarına devam etmektedir. Firma Sahanın jeolojik yapısının tam anlamıyla belirlenmesi amacıyla sondaj faaliyetlerine de devam etmektedir.

Hema Firması kömür bünyesinde bulunan metan gazının yeryüzünden emilerek değerlendirilmesi ile de ilgili olarak çalışmalar yapmaktadır. TTK’ dan Tüm Zonguldak Kömür Havzası’nın metan gazı drenajı işini alan firma bu konuda da Zonguldak ve Bartın İllerinde de çalışmalarına devam etmektedir. ATİ Müessesesi rezerv devamlılığı olmayan ve devlet ölçeğinde çalışılması ekonomik olmayan bazı sahalarını da özel madencilik firmalarına rödovans karşılığında devretmektedir. Bu sahalardan Kastamonu Azdavay İlçesi sınırları içerisinde 1 sahayı işletilmek üzere devretmiştir. Bölgedeki kömür dışındaki endüstriyel madenlerin işletilme hakları da TTK’ ya aittir. Bartın Yeşilkaya’da 1 adet kil sahası TTK tarafından rödovans karşılığı işletilmek üzere özel sektöre verilmiştir. Rödovanslı firmalardan 2020 yıl sonu itibariyle üretim ve sevkiyat yapılmamıştır.

Kaynak : Bartın Valiliği,  İl Brifingi, Şubat 2021.